Skip to content Skip to footer
what we do

We Strive for Peaceful Life & Well-Being

what we do

We Strive for Peaceful Life & Well-Being

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor dolor.
Rojer Moore
Priest

Q nsectetur adipiscing elit, sed do eiusm onsectetur adipiscing elit, eiusm od tempor ut labore.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusm onsectetur adipiscing elit, sed do eiusm od tempor ut labore sed adipiscing  do eiusm od tempor.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusm onsectetur adipiscing elit, sed do od tempor ut labore.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusm onsectetur adipiscing elit, sed do eiusm od tempor.

what we do

We Strive for Peaceful Life & Well-Being

Mateusz Jakubowski
Pastor Zboru "Nowe Życie"

Pismo Święte stanowi najwyższe oraz ostateczne źródło naszej wiary.

Chociaż zawarte poniżej stwierdzenia nie charakteryzują w sposób wyczerpujący naszego stanowiska doktrynalnego, to jednak wyrażamy przekonanie, że stanowią wierne odzwierciedlenie całościowego nauczania Pisma Świętego. Należy tym samym postrzegać je jako wiążące dla wszystkich członków Kościoła „Nowe Życie” w Polkowicach.

PISMO ŚWIĘTE

WIERZYMY, ŻE PISMO ŚWIĘTE JEST NIEOMYLNYM SŁOWEM BOGA

składającym się z 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, bezbłędnym w manuskryptach oryginalnych, które zostało nam przekazane za sprawą Bożego werbalnego natchnienia. Pismo Święte jest ostatecznym autorytetem dla życia wierzących w każdej kulturze i wieku, nieomylną regułą w sprawach wiary i praktyki, mającą pierwszeństwo przed tradycją kościoła i wszelką ludzką opinią. Nadrzędnym celem Pisma Świętego jest prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa i zbawienia, które jest w Jego imieniu.

(2 Pt 1:20-21; 2 Tm 3:15-17; 1 Tes 2:13; Mrk 13:31; Łk 24:27,44; J 5:39, 20:30-31)

BÓG TRÓJJEDYNY

WIERZYMY, ŻE JEST JEDEN, ŻYJĄCY, PRAWDZIWY I TRÓJJEDYNY BÓG

święty, suwerenny, sprawiedliwy, prawdomówny, wszechwiedzący, nieskończony, niezmienny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom, który istnieje wiecznie w trzech rozróżnialnych osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, równych w mocy i chwale, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, który w sposób najpełniejszy i ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie jako doskonały w łasce, miłości, mądrości, mocy, świętości i sprawiedliwości.

(Rdz 1:26-27; Pwt 6:4; Iz 45:5-7; J 1:1-3; Mt 28:18-19; 2 Kor 13:13; Ef 4:4-6; 1 Pt 1:2)

BÓG OJCIEC

WIERZYMY, ŻE BÓG OJCIEC JEST SUWERENNYM STWÓRCĄ WSZYSTKIEGO

co istnieje, czyni wszystko dla swojej czci i chwały, według upodobania swojej woli. Jako pierwsza osoba Trójcy, jedyny absolutny i wszechpotężny Władca wszechświata, jest suwerenny w dziele stworzenia, opatrzności i odkupienia. Jako nasz Niebiański Ojciec, w swoim doskonałym miłosierdziu, słyszy i odpowiada na nasze modlitwy, zbawia od niewoli grzechu i mocy śmierci wszystkich, którzy przystępują do Niego przez Jego syna, Jezusa Chrystusa, przyjmując ich na swoją wyłączną własność.

(Ap 4:11; 1 Kor 8:6; Ga 4:4-7; J 3:16, 6:28-29, 14:6; Łk 10:21-22; Ef 1:11, 3:9; 1 Pt 1:3-5)

JEZUS CHRYSTUS

WIERZYMY, ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST JEDNORODZONYM SYNEM BOŻYM

poczętym w ciele przez Ducha Świętego i narodzonym z Marii dziewicy, który jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Wierzymy w Jego bezgrzeszne życie i całkowite wypełnienie się w Nim wszystkich mesjańskich proroctw Starego Testamentu; wierzymy w Jego cuda, nauczanie, zastępczą, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego nieustanne wstawiennictwo i Jego osobowy, widzialny powrót na ziemię, kiedy wzbudzi do życia umarłych, odsłoni pełnię swego Chwalebnego Królestwa i obdarzy wierzących wiecznym błogosławieństwem.

(Łk 1:26-38; J 1:1-3; 1 Pt 2:21-23; Flp 2:5-8; Rz 5:6-8, 6:9-10; 1 J 5:11-12; Hbr 1:1-3, 9:28)

DUCH ŚWIĘTY

WIERZYMY, ŻE DUCH ŚWIĘTY PRZYSZEDŁ OD OJCA I SYNA

aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie; że we wszystkim, co czyni, prowadzi do uwielbienia Jezusa Chrystusa i przemiany wszystkich, którzy wierzą, na Jego obraz i podobieństwo; że odnawia, uświęca, prowadzi, napełnia mocą, jednoczy z Kościołem i wyposaża do służby. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa i że jest On nieustającym Pomocnikiem, Pocieszycielem, Nauczycielem, Dawcą darów i Przewodnikiem. Wierzymy, że Duch Święty przynosi częściowe doświadczenie rzeczywistości Królestwa Bożego wówczas, gdy działa w życiu wierzącego i poprzez nie, swoją suwerenną i ponadnaturalną mocą.

(J 14:16-17, 15:26, 16:7-14; 2 Kor 3:18; Rz 8:9-17; 1 Kor 3:16, 6:19, 12:4-7,13; Tt 3:4-7)

CZŁOWIEK

WIERZYMY, ŻE CZŁOWIEK ZOSTAŁ STWORZONY PRZEZ BOGA NA JEGO PODOBIEŃSTWO

ale uległ kuszeniu diabła i zbuntował się przeciwko Bogu, ściągając na siebie śmierć fizyczną oraz duchową. Człowiek jako Mężczyzna i Kobieta jest więc upadły w swej naturze i oddzielony od świętego Boga w konsekwencji swoich grzesznych uczynków. W tym stanie człowiek ani nie pragnie, ani też nie może podobać się Bogu, toteż nie zasługuje na Jego błogosławieństwa, jest ślepy na Bożą prawdę i ciąży na nim wyrok potępienia. Ten stan upadku przenika każdy aspekt życia człowieka. Wierzymy, że nie można tego zmienić inaczej, jak tylko poprzez niezasłużoną łaskę Boga, okazaną w Jezusie Chrystusie.

(Rdz 1:26-27, 3:1-6,19; Ps 14:1-3; Jr 17:9; Rz 1:18-25, 3:10-19, 5:12, 8:6-7; Ef 2:1-7)

ZBAWIENIE

WIERZMY, ŻE ZBAWIENIE JEST DAREM POCHODZĄCYM OD BOGA

oferowanym każdemu człowiekowi jako wyraz Bożej niezachwianej miłości. Wierzymy, że grzeszny w swojej naturze człowiek nie jest w stanie zbawić samego siebie, stąd żadne wysiłki – jakkolwiek szczere, żadne dokonania – jakkolwiek wspaniałe, żadne sakramenty – jakkolwiek udzielone nie mogą pomóc grzesznikowi zbliżyć się do Królestwa Niebios.
Wierzymy, że zbawienie człowieka staje się uwalniającą rzeczywistością tylko i wyłącznie dzięki doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie nasze winy i umarł w nasze miejsce, aby pojednać grzesznego człowieka ze świętym Bogiem. Wierzymy, że Bóg w swojej suwerennej łasce dokonuje odnowienia tych, którzy się opamiętują, porzucają swoje grzechy i poddają się w ufności Jezusowi jako Panu; ogłasza On ich usprawiedliwionymi na podstawie wiary, przebacza im winy, przenosi ich ze śmierci do życia, adoptuje ich jako swoje dzieci i włącza ich w swoje Ciało napełniając Duchem Świętym, który jest gwarancją przyszłego zmartwychwstania i wiecznego dziedzictwa z Chrystusem.

(J 3:3-6,16, 8:12, 14:6; 1 Kor 15:1-5; Rz 10:9-10; 2 Kor 5:17; Ef 1:4-14, 2:8-9; 1 Pt 1:3-5)

KOŚCIÓŁ

WIERZYMY W JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY I APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ

żywe Ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest Głową, a wszystkie odrodzone na nowo osoby są członkami. Wierzymy, że wszyscy wierzący są wezwani do stanowienia części kościoła lokalnego, gdzie w jedności i miłości służą sobie nawzajem ku wzrostowi w poznaniu, podobieństwie i uwielbieniu Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Bóg złożył na Kościele zaszczytną odpowiedzialność głoszenia ginącemu światu pełnej woli Bożej oraz Dobrej Nowiny o zbawieniu wyłącznie przez wiarę w Syna Bożego – Jezusa Chrystusa.

(Mt 16:16-18; Rz 12:5; Dz 2:42-47; Ef 1:20-23, 4:3-10,16; 1 Kor 12:12-27; Hbr 10:23-25)

OBRZĘDY

WIERZYMY, ŻE JEZUS POZOSTAWIŁ DLA KOŚCIOŁA DWA OBRZĘDY

Chrzest i Wieczerzę Pańską, które stanowią dramatyczny obraz istoty Ewangelii. Wierzymy, że przyjmowany przez osobę wierzącą Chrzest wodny poprzez zanurzenie stanowi wyjątkowe i podniosłe świadectwo wiary w ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego Zbawcę, jak również symbolizuje zjednoczenie z Nim w śmierci dla grzechu i powstaniu do nowego życia. Wierzymy, że Wieczerza Pańska jest wspominaniem i zwiastowaniem śmierci Jezusa Chrystusa, aż powróci. Wierzymy także, że choć elementy Wieczerzy tylko wskazują na ciało i krew Jezusa, uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej jest doświadczeniem rzeczywistej bliskości ze Zmartwychwstałym.

(Mt 28:18-19; Dz 2:38-42; Rz 6:1-11; Mt 26:26-29; Łk 22:17-20; 1 Kor 10:16, 11:28-32)

CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE

WIERZYMY, ŻE CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE JEST SKUPIONE NA CHWALE BOGA

przeżywane ku uwielbieniu Boga, wypełnione obecnością Boga, podporządkowane woli Boga. Wierzymy, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa w wodzie i Duchu Świętym, są tym samym zobowiązani do posłuszeństwa Bożemu Słowu, jak również biblijnego upamiętania, gdy zgrzeszą. Wierzymy, że wszyscy chrześcijanie są wezwani do życia w świętości, do wzrostu w poznaniu Boga, do bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem, do dojrzałego naśladowania Jezusa, do służenia innym wierzącym posiadanym darem łaski oraz do komunikowania Ewangelii i szerzenia poznania chwały Boga na całym świecie.

(1 Kor 10:31; Rz 12:1-2; J 14:15,23-24; 1 J 2:3-6; 1 J 1:9; Ef 4:22-24; Kol 1:9-14, 3:12-17)

About Us

Loving God, Loving Others and Serving the World

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.