W co wierzymy?

Pismo Święte stanowi najwyższe oraz ostateczne źródło naszej wiary. Chociaż zawarte poniżej stwierdzenia nie charakteryzują w sposób wyczerpujący naszego stanowiska doktrynalnego, to jednak wyrażamy przekonanie, że stanowią wierne odzwierciedlenie całościowego nauczania Pisma Świętego. Należy tym samym postrzegać je jako wiążące dla wszystkich członków Kościoła „Nowe Życie” w Polkowicach.

Wierzymy, że PISMO ŚWIĘTE jest nieomylnym Słowem Boga

PISMO ŚWIĘTE

składającym się z 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, bezbłędnym w manuskryptach oryginalnych, które zostało nam przekazane za sprawą Bożego werbalnego natchnienia. Pismo Święte jest ostatecznym autorytetem dla życia wierzących w każdej kulturze i wieku, nieomylną regułą w sprawach wiary i praktyki, mającą pierwszeństwo przed tradycją kościoła i wszelką ludzką opinią. Nadrzędnym celem Pisma Świętego jest prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa i zbawienia, które jest w Jego imieniu.

(2 Pt 1:20-21; 2 Tm 3:15-17; 1 Tes 2:13; Mrk 13:31; Łk 24:27,44; J 5:39, 20:30-31)

Wierzymy, że jest jeden, żyjący, prawdziwy i TRÓJJEDYNY BÓG

BÓG TRÓJJEDYNY

święty, suwerenny, sprawiedliwy, prawdomówny, wszechwiedzący, nieskończony, niezmienny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom, który istnieje wiecznie w trzech rozróżnialnych osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, równych w mocy i chwale, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, który w sposób najpełniejszy i ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie jako doskonały w łasce, miłości, mądrości, mocy, świętości i sprawiedliwości.

(Rdz 1:26-27; Pwt 6:4; Iz 45:5-7; J 1:1-3; Mt 28:18-19; 2 Kor 13:13; Ef 4:4-6; 1 Pt 1:2)

Wierzymy, że BÓG OJCIEC jest suwerennym Stwórcą wszystkiego

BÓG OJCIEC

co istnieje, czyni wszystko dla swojej czci i chwały, według upodobania swojej woli. Jako pierwsza osoba Trójcy, jedyny absolutny i wszechpotężny Władca wszechświata, jest suwerenny w dziele stworzenia, opatrzności i odkupienia. Jako nasz Niebiański Ojciec, w swoim doskonałym miłosierdziu, słyszy i odpowiada na nasze modlitwy, zbawia od niewoli grzechu i mocy śmierci wszystkich, którzy przystępują do Niego przez Jego syna, Jezusa Chrystusa, przyjmując ich na swoją wyłączną własność.

(Ap 4:11; 1 Kor 8:6; Ga 4:4-7; J 3:16, 6:28-29, 14:6; Łk 10:21-22; Ef 1:11, 3:9; 1 Pt 1:3-5)

Wierzymy, że JEZUS CHRYSTUS jest jednorodzonym Synem Bożym

JEZUS CHRYSTUS

poczętym w ciele przez Ducha Świętego i narodzonym z Marii dziewicy, który jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Wierzymy w Jego bezgrzeszne życie i całkowite wypełnienie się w Nim wszystkich mesjańskich proroctw Starego Testamentu; wierzymy w Jego cuda, nauczanie, zastępczą, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego nieustanne wstawiennictwo i Jego osobowy, widzialny powrót na ziemię, kiedy wzbudzi do życia umarłych, odsłoni pełnię swego Chwalebnego Królestwa i obdarzy wierzących wiecznym błogosławieństwem.

(Łk 1:26-38; J 1:1-3; 1 Pt 2:21-23; Flp 2:5-8; Rz 5:6-8, 6:9-10; 1 J 5:11-12; Hbr 1:1-3, 9:28)

Wierzymy, że DUCH ŚWIĘTY przyszedł od Ojca i Syna

DUCH ŚWIĘTY

aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie; że we wszystkim, co czyni, prowadzi do uwielbienia Jezusa Chrystusa i przemiany wszystkich, którzy wierzą, na Jego obraz i podobieństwo; że odnawia, uświęca, prowadzi, napełnia mocą, jednoczy z Kościołem i wyposaża do służby. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa i że jest On nieustającym Pomocnikiem, Pocieszycielem, Nauczycielem, Dawcą darów i Przewodnikiem. Wierzymy, że Duch Święty przynosi częściowe doświadczenie rzeczywistości Królestwa Bożego wówczas, gdy działa w życiu wierzącego i poprzez nie, swoją suwerenną i ponadnaturalną mocą.

(J 14:16-17, 15:26, 16:7-14; 2 Kor 3:18; Rz 8:9-17; 1 Kor 3:16, 6:19, 12:4-7,13; Tt 3:4-7)

Wierzymy, że CZŁOWIEK został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo

CZŁOWIEK

ale uległ kuszeniu diabła i zbuntował się przeciwko Bogu, ściągając na siebie śmierć fizyczną oraz duchową. Człowiek jako Mężczyzna i Kobieta jest więc upadły w swej naturze i oddzielony od świętego Boga w konsekwencji swoich grzesznych uczynków. W tym stanie człowiek ani nie pragnie, ani też nie może podobać się Bogu, toteż nie zasługuje na Jego błogosławieństwa, jest ślepy na Bożą prawdę i ciąży na nim wyrok potępienia. Ten stan upadku przenika każdy aspekt życia człowieka. Wierzymy, że nie można tego zmienić inaczej, jak tylko poprzez niezasłużoną łaskę Boga, okazaną w Jezusie Chrystusie.

(Rdz 1:26-27, 3:1-6,19; Ps 14:1-3; Jr 17:9; Rz 1:18-25, 3:10-19, 5:12, 8:6-7; Ef 2:1-7)

Wierzmy, że ZBAWIENIE jest darem pochodzącym od Boga

ZBAWIENIE

oferowanym każdemu człowiekowi jako wyraz Bożej niezachwianej miłości. Wierzymy, że grzeszny w swojej naturze człowiek nie jest w stanie zbawić samego siebie, stąd żadne wysiłki – jakkolwiek szczere, żadne dokonania – jakkolwiek wspaniałe, żadne sakramenty – jakkolwiek udzielone nie mogą pomóc grzesznikowi zbliżyć się do Królestwa Niebios.

Wierzymy, że zbawienie człowieka staje się uwalniającą rzeczywistością tylko i wyłącznie dzięki doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie nasze winy i umarł w nasze miejsce, aby pojednać grzesznego człowieka ze świętym Bogiem. Wierzymy, że Bóg w swojej suwerennej łasce dokonuje odnowienia tych, którzy się opamiętują, porzucają swoje grzechy i poddają się w ufności Jezusowi jako Panu; ogłasza On ich usprawiedliwionymi na podstawie wiary, przebacza im winy, przenosi ich ze śmierci do życia, adoptuje ich jako swoje dzieci i włącza ich w swoje Ciało napełniając Duchem Świętym, który jest gwarancją przyszłego zmartwychwstania i wiecznego dziedzictwa z Chrystusem.

(J 3:3-6,16, 8:12, 14:6; 1 Kor 15:1-5; Rz 10:9-10; 2 Kor 5:17; Ef 1:4-14, 2:8-9; 1 Pt 1:3-5)

Wierzymy w jeden, święty, powszechny i apostolski KOŚCIÓŁ

KOŚCIÓŁ

żywe Ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest Głową, a wszystkie odrodzone na nowo osoby są członkami. Wierzymy, że wszyscy wierzący są wezwani do stanowienia części kościoła lokalnego, gdzie w jedności i miłości służą sobie nawzajem ku wzrostowi w poznaniu, podobieństwie i uwielbieniu Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Bóg złożył na Kościele zaszczytną odpowiedzialność głoszenia ginącemu światu pełnej woli Bożej oraz Dobrej Nowiny o zbawieniu wyłącznie przez wiarę w Syna Bożego – Jezusa Chrystusa.

(Mt 16:16-18; Rz 12:5; Dz 2:42-47; Ef 1:20-23, 4:3-10,16; 1 Kor 12:12-27; Hbr 10:23-25)

Wierzymy, że Jezus pozostawił dla Kościoła dwa OBRZĘDY

OBRZĘDY

Chrzest i Wieczerzę Pańską, które stanowią dramatyczny obraz istoty Ewangelii. Wierzymy, że przyjmowany przez osobę wierzącą Chrzest wodny poprzez zanurzenie stanowi wyjątkowe i podniosłe świadectwo wiary w ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego Zbawcę, jak również symbolizuje zjednoczenie z Nim w śmierci dla grzechu i powstaniu do nowego życia. Wierzymy, że Wieczerza Pańska jest wspominaniem i zwiastowaniem śmierci Jezusa Chrystusa, aż powróci. Wierzymy także, że choć elementy Wieczerzy tylko wskazują na ciało i krew Jezusa, uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej jest doświadczeniem rzeczywistej bliskości ze Zmartwychwstałym.

(Mt 28:18-19; Dz 2:38-42; Rz 6:1-11; Mt 26:26-29; Łk 22:17-20; 1 Kor 10:16, 11:28-32)

Wierzymy, że CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE jest skupione na chwale Boga

CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE

przeżywane ku uwielbieniu Boga, wypełnione obecnością Boga, podporządkowane woli Boga. Wierzymy, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa w wodzie i Duchu Świętym, są tym samym zobowiązani do posłuszeństwa Bożemu Słowu, jak również biblijnego upamiętania, gdy zgrzeszą. Wierzymy, że wszyscy chrześcijanie są wezwani do życia w świętości, do wzrostu w poznaniu Boga, do bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem, do dojrzałego naśladowania Jezusa, do służenia innym wierzącym posiadanym darem łaski oraz do komunikowania Ewangelii i szerzenia poznania chwały Boga na całym świecie.

(1 Kor 10:31; Rz 12:1-2; J 14:15,23-24; 1 J 2:3-6; 1 J 1:9; Ef 4:22-24; Kol 1:9-14, 3:12-17)