Często sugeruje się, że największym problemem ludzkości jest brak powszechnej edukacji, ubóstwo albo brak należytej samooceny. Jeśli przyjąć, że takie spostrzeżenie jest słuszne, dlaczego spotkania rodzinne w okresie świąt Bożego Narodzenia stają się tak często okazją do poróżnień i konfliktów nawet wśród tych, którzy posiadają najlepsze wykształcenie, są wystarczająco zamożni i mają o sobie wysokie mniemanie?

(68) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, (69) I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, (70) Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, (71) Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, (72) Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje (73) I na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, (74) Wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu (75) W świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.

(76) A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego, (77) Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, (78) Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, (79) By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.

Ew. Łukasza 1:46-55

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.