Salomon stwierdzając, że wszystko jest marnością, wyraził tym samym pogląd wielu z nas na temat rzeczywistości. Życiowe przeszkody, niepewność i strach przed przyszłością odbierają ludziom spełnienie i radość z codzienności. Czy istnieje inna droga? Bogusław Sokół broni tezy, według której to właśnie chrześcijaństwo jest najlepszą i najpełniejszą odpowiedzią na pytanie „jak żyć?”. Chrześcijaństwo nie będące jedynie teorią czy pustym sloganem, ale żywą prawdą.

(6) mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, (7) której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie. (8) Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe (9) i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, (10) aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, (11) według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,

List do Efezjan 3:6-11

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.