Wypowiadane słowa mogą przynieść radość, miłość i dobroć, ale także smutek, skrzywdzenie i zło. Język jest więc działaniem – niesie za sobą określone reperkusje. Mówienie w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie jest więc ogromną umiejętnością. Nie mniejszą sztuką jest milczeć. O tym, że milczenie może być drogą do świętości opowiada Bogusław Sokół.

(37) Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

Ewangelia św. Mateusza 12:37

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.