„Należeć Do Jezusa”

W 2008 roku w sercach kilku młodych ludzi z Polkowic zrodziło się pragnienie misyjnego działania w okolicznych wsiach i miastach. W taki sposób powstał zalążek grupy, której nadano nazwę NDJ – Należę Do Jezusa. Trzon grupy stanowiła w latach 2008-2014 grupa kilkudziesięciu młodych chrześcijan ze zborów (kościołów) Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Kościoła Zielonoświątkowego i innych kościołów o proweniencji ewangelikalnej, współpracująca z zaprzyjaźnionymi grupami z okolicznych miast i przyjaciółmi z całej Polski.

Działalność grupy NDJ ogniskowała się wokół ulicznych koncertów, zajęć z dziećmi i innych projektów ewangelizacyjnych, przy czym zrzeszona młodzież przeprowadzała również akcje w ramach działań w domach dziecka, domach opieki społecznej, domach spokojnej starości lub też w domach samotnej matki. W czasie swojej publicznej działalności grupa NDJ gościła między innymi w Polkowicach, Chocianowie, Przemkowie, Rudnej, Szprotawie, Lubinie, Barlinku, Kłodzku, Ścinawie, Bolesławcu, Szczytnicy oraz Sobinie. Dzięki zaangażowaniu i staraniom wolontariuszy działania grupy spotykały się wszędzie z pozytywną recepcją, a zainteresowanie odbiorców przeradzało się wielokrotnie w stały, owocujący kontakt.

Wskutek upływu czasu oraz naturalnego wejścia członków NDJ w liczne aktywności dorosłego życia, z początkiem 2016 roku NDJ przekształciło się w internetową platformę chrześcijańską, działającą pod domeną nalezecdojezusa.pl.

 

 

Redakcję portalu nalezecdojezusa.pl oraz grono blogerów i współpracowników tworzą młodzi chrześcijanie z różnych środowisk kościelnych. Łączą nas wskazane poniżej wartości, będące swoistym spoiwem naszych publicystycznych wysiłków. Ich przetrwanie uznajemy za niezbędne dla zachowania żywotności i dynamiki chrześcijaństwa w kręgu cywilizacji Zachodu, a tym samym w naszym kraju, miastach, kościołach i rodzinach.


1. Wierzymy w historyczne chrześcijaństwo
2. Wierzymy w sens i konieczność kontrkulturowości Kościoła
3. Wierzymy w konieczność pielęgnowania chrześcijańskiego intelektualizmu
4. Wierzymy w piękno chrześcijaństwa
5. Wierzymy w sens przypominania o zapomnianych prawdach chrześcijaństwa
6. Wierzymy w konieczność szczególnego podkreślania prawdy o suwerenności Boga
7. Wierzymy w praktyczną, codzienną, wewnętrzną i zewnętrzną świętość
8. Wierzymy w wieczną aktualność chrześcijaństwa

Jesteśmy zatem intelektualistami, ale nie wolnomyślicielami. Jesteśmy kontrkulturowi, ale tylko w celu obrony tego, co w kulturze naprawdę wartościowe i piękne. Skłaniamy się ku przeszłości, ale nie z bałwochwalczym uwielbieniem. Nie reprezentujemy mainstreamowych trendów współczesnego chrześcijaństwa, ale tylko dlatego, że staramy się cenić te fragmenty Prawdy, które odgrywały w nim podstawową rolę znacznie wcześniej niż aktualne tendencje. Chcemy spoglądać na chrześcijaństwo oczyma rozumu, lecz nie po to, aby gasić płomienie uczuć, ale raczej aby rozpalać je prawdą. Nie kłaniamy się liczbom, nie idealizujemy większości ani mniejszości, nie zadowalamy się uproszczonymi odpowiedziami, nie zamieniamy nieoczywistego Słowa na oczywiste slogany. Wybieramy młodość odważną, myślącą, poszukującą ponad wszystko prawdy i osobistej świętości. Właśnie dlatego z całą pewnością nie uznajemy swojej nieomylności i jako ludzie, którzy nieraz zmuszeni byli zmieniać swoje poglądy i rewidować własne opinie, pozostajemy bardzo otwarci na wszelkie (także krytyczne) wypowiedzi naszych Czytelników. Wierzymy w niepodważalną Prawdę, ale także i w swobodny dialog.

Chcemy, aby Bóg objawiony w Chrystusie stał autentycznie w centrum naszego zwiastowania - ale żeby nie było to centrum iluzoryczne. Centrum, które nie ma wpływu na żadną dziedzinę życia lub myślenia. Na motyw przewodni Portalu wybraliśmy frazę „zachwyceni Chrystusem”, bo tutaj zaczęło się nasze chrześcijaństwo, tutaj kryje się jego punkt ciężkości i wreszcie tutaj - jak wierzymy - ostatecznie wszystko się zakończy.