Fundamenty naszej wiary

Fundamentalnym celem istnienia Kościoła „Nowe Życie” w Polkowicach jest uwielbienie Boga we wszystkich obszarach naszej aktywności. Pragniemy realizować to chwalebne zadanie poprzez uczestniczenie w życiu Wspólnoty, zwiastowanie Bożego Słowa, prowadzenie godnego chrześcijańskiego życia, osobiste komunikowanie Ewangelii i krzewienie edukacji chrześcijańskiej (Ef 1:5-14; Kol 1:9-10; Mt 5:16; 1 Pt 2:9-12).

Pismo Święte stanowi jedyne oraz ostateczne źródło naszej wiary. Chociaż zawarte poniżej stwierdzenia nie charakteryzują w sposób wyczerpujący naszego stanowiska doktrynalnego, to jednak wyrażamy przekonanie, że stanowią wierne odzwierciedlenie całościowego nauczania Pisma Świętego. Należy tym samym postrzegać je jako wiążące dla wszystkich członków Kościoła „Nowe Życie” w Polkowicach.


 

1. Wierzymy, że jest jeden, żyjący, prawdziwy i TRÓJJEDYNY BÓG

image

święty, suwerenny, sprawiedliwy, prawdomówny, wszechwiedzący, nieskończony, niezmienny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom, który istnieje wiecznie w trzech rozróżnialnych osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, równych w mocy i chwale, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, który w sposób najpełniejszy i ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie jako doskonały w łasce, miłości, świętości i sprawiedliwości.

(Pwt 6:4; Ps 103:19; Iz 45:5-7; Mt 28:19; 2 Kor 13:14; Hbr 1:1-3)


 

2. Wierzymy, że BÓG OJCIEC jest suwerennym Stwórcą wszystkiego

co istnieje, czyni wszystko dla swojej czci i chwały, według upodobania swojej woli. Jako pierwsza osoba Trójcy, jedyny absolutny i wszechpotężny Władca wszechświata, jest suwerenny w dziele stworzenia, opatrzności i odkupienia. Jako nasz Niebiański Ojciec, w swoim doskonałym miłosierdziu słyszy i odpowiada na nasze modlitwy, zbawia od niewoli grzechu i mocy śmierci wszystkich, którzy przystępują do Niego przez Jego syna, Jezusa Chrystusa, przyjmując ich na swoją wyłączną własność.

(1 Kor 8:6; J 1:12; Ga 4:4-7; Ef 1:11, 3:9; 1 Pt 1:3-5; Ap 4:11)


 

3. Wierzymy, że JEZUS CHRYSTUS jest jednorodzonym Synem Bożym

image

poczętym w ciele przez Ducha Świętego i narodzonym z Marii dziewicy, który jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Wierzymy w Jego bezgrzeszne życie i całkowite wypełnienie się w Nim wszystkich mesjańskich proroctw Starego Testamentu; wierzymy w Jego cuda, nauczanie, zastępczą, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego nieustanne wstawiennictwo i Jego osobowy, widzialny powrót na ziemię, kiedy wzbudzi do życia umarłych, odsłoni pełnię swego Chwalebnego Królestwa i obdarzy wierzących wiecznym błogosławieństwem.


 

4. Wierzymy, że DUCH ŚWIĘTY przyszedł od Ojca i Syna

aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie; że odnawia, uświęca, napełnia mocą i wyposaża do służby wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa i że jest On nieustającym Pomocnikiem, Nauczycielem, Dawcą darów i Przewodnikiem. Wierzymy, że poprzez zamieszkującego w nas Ducha Świętego możemy doświadczać uwolnienia z niewoli szatana, świata i grzechu. Wierzymy, że Duch Święty przynosi częściowe doświadczenie rzeczywistości Królestwa Bożego, wówczas gdy działa w życiu wierzącego i poprzez nie, swoją suwerenną i ponadnaturalną mocą.

image

 

5. Wierzymy, że PISMO ŚWIĘTE jest nieomylnym Słowem Boga

image

składającym się z 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, bezbłędnym w manuskryptach oryginalnych, które zostało nam przekazane za sprawą Bożego werbalnego natchnienia. Pismo Święte jest ostatecznym autorytetem dla życia wierzących w każdej kulturze i wieku, nieomylną regułą w sprawach wiary i praktyki, mającą pierwszeństwo przed tradycją kościoła i ludzką opinią.

Nadrzędnym celem Pisma Świętego jest prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa i zbawienia, które jest w Jego imieniu. Wierzymy, że poprzez należyte głoszenie Słowa Bożego ludzie są prowadzeni ku bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem i stają się Jego dojrzałymi naśladowcami.

(J 5:39, 8:31-32, 20:30-31, 1 Kor 2:7-14; 2 Tm 3:16; 2 Pt 1:20-21)


 

5. Wierzymy, że CZŁOWIEK został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo

image

ale uległ kuszeniu diabła i w następstwie tego zbuntował się przeciwko Bogu. Człowiek jako Mężczyzna i Kobieta jest upadły w swej naturze, dowodząc tego stanu poprzez swoje grzeszne uczynki. Jest więc on grzesznikiem poprzez swoją naturę i wybór, i dlatego ciąży na nim klątwa potępienia. Bóg dokonuje odnowienia tych, którzy pokutują ze swoich grzechów i wyznają Jezusa Chrystusa jako Pana; ogłasza ich usprawiedliwionymi na podstawie wiary, przebacza im grzechy, adoptuje ich jako swoje dzieci i włącza ich w swoje Ciało chrzcząc Duchem Świętym, który jest gwarancją przyszłego zmartwychwstania i wiecznego dziedzictwa z Chrystusem.


 

6. Wierzymy w jeden, święty, powszechny i apostolski KOŚCIÓŁ

żywe Ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest Głową, a wszystkie osoby “narodzone z wody i z Ducha”, są członkami. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus pozostawił Kościołowi dwa obrzędy; Chrzest i Wieczerzę Pańską, które stanowią dramatyczny obraz istoty Ewangelii. Wierzymy, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa w wodzie i Duchu Świętym są tym samym zobowiązani i upoważnieni do posłuszeństwa Bożemu Słowu, pokutowania, kiedy zgrzeszą i powinni dążyć do życia w posłuszeństwie i świętości. Ci, którzy trwają w grzechu powinni być napominani i poddani kościelnej dyscyplinie.

image

 

7. Wierzymy, że wierzący posiadają duchowy AUTORYTET

image

dany im przez Jezusa Chrystusa, nad mocami duchowej ciemności sterowanymi przez szatana, władcę tego świata. Aktywnie doświadczamy tego autorytetu, kiedy się modlimy, przywdziewamy “duchową zbroję”, walczymy przez wiarę, posługujemy naszymi duchowymi darami i podążamy ku duchowej dojrzałości w Chrystusie. Wierzymy, że szatan i demony są osobowymi, inteligentnymi istotami, które zostały pokonane przez Chrystusa, który dokona ich ostatecznego zniszczenia na wieki, kiedy powróci, aby dokończyć dzieła budowania Królestwa Bożego na ziemi.
 

Czym się kierujemy?

Jezus Chrystus, który jest naszym najwyższym autorytetem i wzorcem dał przykład, że prawda i miłość muszą być ze sobą nierozerwalnie powiązane. W naszej wspólnocie kościelnej trzymamy się reguły:


image

W ZASADACH JEDNOŚĆ

Zachowujemy jedność w zasadniczych kwestiach wiary, jednoznacznie określonych w Piśmie Świętym.

image

W OPINIACH WOLNOŚĆ

Szanujemy różnorodność opinii i poglądów w kwestiach drugorzędnych. Uznajemy prawo każdego chrześcijanina do wolności w kwestii opinii i poglądów dotyczących spraw, które mogą być odczytywane z Biblii w sposób niejednoznaczny.

image

WE WSZYSTKIM MIŁOŚĆ

We wszystkim okazujemy miłość, która jest najdoskonalszym spoiwem każdej wspólnoty ludzkiej.


Jeśli masz dodatkowe pytania...

Napisz do Nas